Подарък за добре дошъл

Направи поръчката си днес и вземи 5% отстъпка!

Използвай промокод "welcome5" при завършване на поръчката!

 

*Този прозорец няма да се покаже повече. Промокодът е валиден еднократно.

Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език
  • ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛИ +
  • Блог +

Политика за личните данни

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика е изготвена въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, както и въз основа на съответните насоки, приети от Работна група 29. Тъй като към момента на изготвянето на настоящата политика, защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни се осигурява от българския Закон за защита на личните данни, всякакви промени в законодателството (както на европейско, така и на национално равнище) могат да имат за последица възникването на необходимост от изменение или допълване на тази политика. В случай на несъответствие между тази политика и законодателството (както първично, така и вторично), последното има предимство.

КЛИМАШОП” ООД, ЕИК 204403214, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Алфред Нобел“ бл.125(„Дружеството“, „Климашоп“ „ние“ „нас“), като взе предвид, че:

(1) Считано от 25 май 2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“GDPR”), с който се променя съществено съществуващият правен режим на защита на данните,

(2) Като юридическо лице, установено на територията на Република България – Климашоп ООД, е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие с GDPR и актовете по неговото прилагане, както и с действащото национално законодателство, прие настоящата Вътрешна политика за защита на личните данни (наричана по-долу за краткост „Политика“):

Климашоп подхожда с най-голяма отговорност и се ангажира да обработва личните данни в съответствие с приложимото действащо законодателство. Политиката има за цел да предостави рамката по отношение на обработването на лични данни, извършвано от Климашоп, както и да начертае основните принципи, които следва да бъдат спазени във всеки един процес по обработване в Дружеството. Настоящата политика може да се допълва от политики, насочени към неприкосновеността на личните данни, както и процедури и инструкции, регулиращи отделни, специфични права и задължения, свързани със защитата на личните данни.

ОБХВАТ

Политиката обхваща използването и обработването на лични данни за всички лица, включително клиенти, служители, изпълнители и доставчици. Всеки в Климашоп следва да спазва настоящата политика при обработката на лични данни. Не съществуват изключения от това правило.